Как работи услугата онлайн адвокат?

 • Изпращате запитване по вашия въпрос
  За да изпратите запитване по вашия върпос може да натиснете тук. След като получим вашият казус, ще отговорим в най-кратък срок как можем да Ви помогнем.
 • Получавате обективен отговор от нас
  В случай, че можем да Ви съдействаме за разрешаването на Вашия правен въпрос, ще Ви зададем допълнителни и изясняващи въпроси. Ще получите и уникален шестцифрен код, означаващ вашият казус в нашата система.
 • Изпращате всички необходими документи
  Изпращате всички документи, които са свързани с казуса, защото те могат да бъдат от голямо значение. Изпращането може да бъде направено по два начина. Първият е документите да бъдат сканирани и изпратени на електронната поща на Национална Електронна Кантора. Вторият вариант е изпращане до офиса на Национална Електронна Кантора чрез куриер. При изпращане с куриер е необходимо да посочите шестицифрения код на вашия казус.
 • Получавате становище от нас след проверка на документите
  След като прегледаме всички документи ще получите отговор какво точно може да се направи по вашият казус, стъпка по стъпка. Ще получите информация какво е най-добре да предпиемете и какви разходи биха могли да възникнат. Ще получите актуална информация за цените на предлаганите от нас услуги и дали желаете да бъдат извършени.
 • Заплащане на такси и адвокатски хонорар, одобрен от Вас
  Ако след полученото становище, одобрите нашите цени, вече можем да стартираме решването на Вашият правен проблем. За целта ще е нужно да ни опълномощите, за да можем да Ви представляваме пред държавните институции. Ще получите цялата информация на вашия e-mail адрес.

Какви счетоводни услуги предлага Национална Електронна Кантора?

 • Текущо счетоводно отчитане
  Осчетоводяване на фактури за покупки и продажби, банкови документи и други първични документи
 • Изготвяне на финансови отчети
  Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Справка за дълготрайните активи и приложение за счетоводната политика
 • Осчетоводяване и следене
  на разчетните сметки, на вземанията от клиенти и на задълженията към доставчици в лева, евро и друга валута
 • Годишно приключване, оборотни ведомости, главни книги
  всички видове синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри
 • Прилагане на подходящата база за съставяне на финансови отчети
  национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или на международните стандарти за финансово отчитане
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети
 • Изготвяне на документи за получаване на банкови кредити и лизинг
 • Подаване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър
 • Изготвяне на справки
 • Консултации в областта на счетоводството

Други услуги, предлагани от Национална Електронна Кантора

 • Регистрация на фирма
 • Данъчни консултации
 • Предоставяне на съдебен адрес
 • Защита пред публични и частни съдебни изпълнители
 • Предоставяне на адрес за кореспонденция пред институциите
 • Медиация
 • Онлайн документи

Не виждате търсената от Вас услуга или се нуждаете от разяснение?

© Copyright 2022, Национална Електронна Кантора ЕООД. Всички права запазени.